Logga In

startsida tjänster kvalite miljö referenser kontakt lediga jobb

KVALITE

 

Järfälla Måleri arbetar enligt Målaremästarnas Kvalitets- och Miljöledningssystem

 

Måleribranschen har tidigare saknat ett fungerande kvalitets- och miljöledningssystem anpassat för branschens specifika förutsättningar. Målaremästarnas Kvalitets- & Miljöledningscertifiering har skräddarsytts för att följa en orders gång genom måleriföretaget - från offert till avslutad affär. Systemet utgår från kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Med dessa kända internationella standarder som grund är det lätt för beställaren att göra en bedömning och förmåga att säkerställa kvalitet och miljö - att vi kan leverera ett äkta hantverk. Systemet ger även en garanti för att vi uppfyller beställarens krav.

 

Kvalitetspolicy


Järfälla måleri har som målsättning att leverera och utföra ett sådant arbete att slutprodukten blir av högsta kvalitet. De instrument vi förfogar över är kontroll av material samt ett system där eventuella avvikelser upptäcks i god tid före applicering. Dokumenteringen och utförda kontroller av både Materialhantering och flöde följer projekten från början till slut för att skapa en komplett handling över projektet. Utbildningen av personal i kvalitetsfrågor pågår fortlöpande varför en hög nivå skall genomsyra hela företaget. 

 

Miljöpolicy


Järfälla måleri AB skall fortlöpande arbeta för att minimera miljöbelastningen inom måleriet. Miljöarbetet ska styras av lagliga krav samt en sammanvägning av vad som är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vårt företag ska uppfattas som ett miljövänligt företag. Vi vill ha ett starkt miljöengagemang hos våra medarbetare.

 

Organisation


Järfälla måleri AB organisation består idag av 1 tjänsteman och ca 4 målare. Vi anlitar en speditör som ansvarar för att rätt material levereras i rätt tid och rätt plats.
Kvalitetsansvarig utses alltid för varje projekt och skall namnges i avtalet. Kvalitetsansvarig ansvarar för att arbetsmiljöplanen upprättas och efterlevs och att egenkontrollen utförs och dokumenteras i vederbörlig ordning .Vidare deltar denne i UE möten, för dagbok, sköter eventuella kontakter med myndigheter samt ansvarar för materialleverans och betalningsplan och ÄTA.
Målaren har alltid ett ansvar att i god tid till sin arbetsledare rapportera eventuella avvikelser i de förutsättningar som råder på arbetsplatsen samt att tidplanen efterlevs.

 

Dokumentation


Handlingar som ingår i kvalitetskontrollprogrammet samlas in löpande och sparas i en för projektet avsedd pärm vilken finns tillgänglig på arbetsplatsen. Information om skötsel och underhåll för de olika ytskikten finns samlade i samma pärm. Vid slutbesiktning är
Den objektspecifika pärmen komplett och kan därmed överlämnas till beställaren.

 

Egenkontroll materialhantering (materialleveransplan)


Vid beställning av materialet upprättas en inköpshandling som kontrolleras mot kommande ordererkännande. Kvantitet, färg och leveranstidpunkt kontrolleras för att undvika förseningar senare i produktionsledet. Vid ankomst av materialet till lager eller arbetsplats kontrolleras följesedel mot tidigare handlingar för att undvika fel. Slutligen kontrolleras färg och kvalitet av målaren vid applicering. Sammanfattningsvis är denna trestegskontroll ett säkert sätt att minimera risken för fel i materialhanteringen.

 

Egenkontroll utförande


Förutsättningarna för en rätt monterade produkt kontrolleras visuellt utifrån följande:

• Underlagets beskaffenhet
• Temperaturen
• Allmänna ordningen på bygget

 

Arbetsmiljöplan


Planläggning målningsarbeten/särskilda risker


•  Exponering av kemiska ämnen
•  Arbete med lösningsmedel
•  Arbete med härd plast
•  Eliminering av damm och buller

 

Andra arbeten som berörs av målnings entreprenörens arbeten


•  Byggarbetare
•  Plattsättare
•  Mattläggare
•  Rör och ventilation
•  Elektriker
•  Städpersonal

 

Val av maskiner och hjälpmedel


Maskiner och hjälpmedel skall väljas ur ergonomisk synpunkt. Samtliga maskiner och hjälpmedel underhålls kontinuerligt.

Järfälla Måleri AB Adress: Fanjunkargränd 2, 17738 JÄRFÄLLA, Tel: 08-6211280, E-post: info@jarfallamaleri.se